Klimatpremie för lätta eldrivna lastbilar

Observera att endast Energimyndigheten hanterar och fattar beslut om ett fordon är stödberättigat. Santander Leasing ansvarar enbart för att ansöka om stödet och har ingen möjlighet att påverka eller fatta beslut i dessa ärenden.

Ansökningsprocess:

Santander Leasing, som ägare av fordonet, ansvarar för att ansöka om klimatpremien för lätta eldrivna lastbilar. Endast den registrerade ägaren av fordonet är stödberättigad. Ansökan om stöd måste lämnas till Energimyndigheten innan fordonet beställs, även om offerter kan inhämtas i förväg.

Granskning och utbetalning:

Efter att ansökan har inkommit granskar Energimyndigheten den för att säkerställa att alla krav är uppfyllda. Beslut om stöd fattas löpande. Utbetalning av klimatpremie till leasingbolaget sker först när Energimyndigheten har bekräftat att fordonet är stödberättigat, och detta sker tidigast sex månader efter att fordonet har registrerats i trafik. Under denna tid betalar kunden den fulla leasingavgiften. Inga rabatter på fordonet kan ges före utbetalning av stödet.

Observera att endast Energimyndigheten hanterar och fattar beslut om ett fordon är stödberättigat. Santander Leasing ansvarar enbart för att ansöka om stödet och har ingen möjlighet att påverka eller fatta beslut i dessa ärenden.

Ändringar i kontraktet:

Eventuella ändringar i leasingkontraktet till följd av stödet träder i kraft från och med nästa ofakturerade period efter utbetalningen.

Stödbelopp:

Stöd kan beviljas upp till 30% av den stödberättigande kostnaden. Beloppet minskar progressivt från 50 000 kr under 2024 till 30 000 kr i mitten av 2025. Från och med 1 oktober 2025 kommer Energimyndigheten inte bevilja stöd för lätta ellastbilar.

Beräkning av stödberättigadkostnad:

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta eldrivna lastbilen och närmast jämförbara fordon. Om en eldriven lätt lastbil kostar 600 000 kr exkl. moms, och den närmast jämförbara lastbilen kostar 400 000 kr exkl. moms, blir den stödberättigande kostnaden 200 000 kr. 30% av denna summa är 60 000 kr, dock är maxbeloppet för stödet 50 000 kr för beslut som fattas under 2024.

Utbetalning av stöd sker tidigast sex månader efter att fordonet har registrerats i trafik första gången. Fordonet får ej byta ägare under de första sex månaderna efter första registreringsdatum.

Introduktionsstödets Fortlevnad:

Detta stöd är avsett att introducera ny teknik på marknaden och är tidsbegränsat. Utbetalning kan endast ske om medel finns. Om pengarna tar slut eller om stödet avslutas av regeringen, kan utbetalning inte garanteras.

För mer detaljerad information om klimatpremie och stödkriterier, vänligen besök Energimyndighetens webbplats eller kontakta oss på Salessupport@santanderleasing.se.

 

Stöd och belopp

Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30% av den stödberättigande kostnaden.

  • 13 februari 2024: Stöd får beviljas med högst 50 000 kr per lätt ellastbil.
  • 1 januari 2025: Stöd får beviljas med högst 40 000 per lätt ellastbil.
  • 1 juli 2025: Stöd får beviljas med högst 30 000 kr per lätt ellastbil.
  • 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten fatta bifallsbeslut om lätta ellastbilar.

Beslut gällande stöd för eldrivna lätta lastbilar

I det fall ett bifallsbeslut fattas så framgår stödbeloppet, de villkor som gäller för stödet samt två olika datum:

  • Inköpspris är lastbilens totala kostnad, dvs. chassi, kaross och påbyggnationer inräknade.
  • Med jämförbart fordon avses ett fordon som är jämförbart med det miljöfordon som ansökan avser i form av exempelvis storlek, antal axlar, vikt mm. Det jämförbara fordonet kan drivas av exempelvis diesel, bensin eller fordonsgas.
  • Datum för när det stödberättigande köpet senast ska vara genomfört, med det avses den tidpunkt då fordonet ska vara levererad och inregistrerad.
  • Datum för när sökande senast ska inkomma med en begäran om utbetalning till Energimyndigheten, vilket är sex månader efter det datum som köpet av fordonet ska vara genomfört.

Går det att söka stöd för ett fordon som redan är inköpt?

Nej, stöd får endast beviljas för köp av ett nytt miljöfordon som är eller ska bli registrerad i Transportstyrelsens vägtrafikregister.