Sekretesspolicy: Besökare på webbplatsen

Vi uppskattar att du besöker vår(a) webbplats(er) och ditt intresse för de produkter vi erbjuder.

Att skydda dina personuppgifter och din integritet är mycket viktigt för oss. I denna sekretesspolicy förklarar vi hur vi samlar in dina personuppgifter, vad vi gör med dem, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund vi gör det, och vilka rättigheter du har på den grunden.

Med "Personuppgifter" avses all information som avser en fysisk person som har identifierats eller kan identifieras direkt eller indirekt.

Termerna "behandla" och "behandling" inkluderar, men är inte begränsade till, behandling, insamling, lagring, användning, avslöjande och överföring av personuppgifter.

Läs denna sekretesspolicy noggrant för att du ska förstå hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för behandlingen av mina personuppgifter och vem kan jag kontakta?

Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:

 • Santander Leasing AB ("Santander Leasing", "vi" eller "oss")
 • Agnesfridsvägen 185A
 • 213 75 Malmö, Sverige
 • E-post: privacy@santanderleasing.se
2. Var kommer mina uppgifter ifrån och vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

 1. a) När du besöker våra webbplatser lagrar vi viss information om webbläsaren och operativsystemet du använder, datum och tid för ditt besök, status för interaktionen (t.ex. om du kunde komma åt webbplatsen eller fick ett felmeddelande), användningen av funktioner på webbplatsen, eventuella sökfraser du angav, hur ofta du besöker enskilda webbplatser, namnen på de filer du kommer åt, mängden data som överförs, webbsidan från vilken du öppnade vår webbplats och webbsidan du besökte efter att ha besökt vår webbplats, antingen genom att klicka på länkar på våra webbplatser eller ange en domän direkt i inmatningsfältet på samma flik (eller fönster) i webbläsaren där du har våra webbplatser öppna. Dessutom lagrar vi din IP-adress och namnet på din internetleverantör i sju dagar. Detta av säkerhetsskäl; i synnerhet för att förhindra och upptäcka attacker på våra webbplatser eller försök till bedrägeri.
 2. b) Vi lagrar endast andra personuppgifter om du tillhandahåller dessa uppgifter, t.ex. som en del av en registrering, kontaktformulär, chatt, undersökning, priskonkurrens eller för genomförandet av ett kontrakt, och även i dessa fall endast i den mån detta är tillåtet för oss på grundval av ett samtycke från dig eller i enlighet med gällande lagbestämmelser (se avsnitt 7).

  c) Du är varken juridiskt eller avtalsenligt skyldig att dela din personliga information. Vissa funktioner på våra webbplatser kan dock bero på att du delar personlig information. Om du inte tillhandahåller din personliga information i sådana fall kanske du inte kan använda dessa funktioner, eller så kan de vara tillgängliga med begränsad funktionalitet.

Publicerad 28 februari, 2024

3. Vad används mina uppgifter till och på vilken rättslig grund sker detta?

a) De personuppgifter som samlas in under ditt besök på någon av våra webbplatser har till syfte att göra användningen av dessa webbplatser så bekväm som möjligt för dig. Dessutom har det till syfte att skydda våra IT-system mot attacker och andra olagliga aktiviteter. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är vårt legitima intresse.

b) Om du delar ytterligare information med oss, till exempel genom att fylla i ett registreringsformulär, kontaktformulär, chatt, undersökning, tävlingsbidrag eller för att genomföra ett kontrakt med dig, kommer vi att använda sådan information för de angivna ändamålen, syftet med kundhantering och, om så krävs, för bearbetning och fakturering och affärstransaktioner inom den nödvändiga omfattningen i varje enskilt fall. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.

c) För andra ändamål (t.ex. visning av personligt innehåll eller reklam baserat på ditt användningsbeteende) behandlar vi och, om tillämpligt, utvalda tredje parter, dina personuppgifter om och i den utsträckning du ger ditt samtycke via vårt system för hantering av cookie-samtycke. Du hittar mer information och beslutsalternativ här: Cookie-inställningar. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.

d) Dessutom använder vi personuppgifter i den utsträckning vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. lagring för att uppfylla kommersiella eller skatterelaterade lagringsskyldigheter, utlämnande i enlighet med officiella eller rättsliga order, t.ex. till en brottsbekämpande myndighet). Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är den rättsliga skyldighet som gäller för oss.

Nyhetsbrev

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats kommer informationen som tillhandahålls under registreringen för nyhetsbrevet endast att användas för att skicka nyhetsbrevet om du inte samtycker till att det används för ytterligare ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen genom att använda alternativet att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

Publicerad 28 februari, 2024

4. Kommer mina data att delas?

a) Våra webbplatser kan också innehålla ett erbjudande från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi data till respektive leverantör i önskad utsträckning (t.ex. information om att du har hittat detta erbjudande hos oss och, om tillämpligt, ytterligare information som du redan har tillhandahållit på våra webbplatser för detta ändamål).

b) När vi använder sociala plugin-program på våra webbplatser från sociala nätverk som Youtube, Facebook eller LinkedIn integrerar vi dem enligt följande:
o När du besöker våra webbplatser inaktiveras de sociala plugin-programmen, dvs. inga data överförs till operatörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på respektive socialt plugin-program för att upprätta en direktanslutning till servern i respektive nätverk. o Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar det sociala insticksprogrammet kan nätverket koppla ditt besök på våra webbplatser till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta, logga ut från nätverket innan du aktiverar det sociala plugin-programmet. Ett socialt nätverk kan inte associera ett besök på andra Santander Leasing-webbplatser förrän du har aktiverat ett befintligt socialt insticksprogram.
o När du aktiverar ett socialt insticksprogram överför nätverket innehållet som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbplatser. I denna situation kan dataöverföringar också ske som initieras och kontrolleras av respektive sociala nätverk. Din anslutning till ett socialt nätverk, dataöverföringarna som sker mellan nätverket och ditt system och dina interaktioner på den plattformen styrs enbart av nätverkets sekretesspolicy.
o Det sociala insticksprogrammet förblir aktivt tills du inaktiverar det eller tar bort dina cookies (se avsnitt 5.d).

c) Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar ett socialt plugin-program kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som, ur Europeiska unionens ("EU") synvinkel, kanske inte garanterar en "adekvat skyddsnivå" för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s standarder. Kom ihåg detta faktum innan du klickar på en länk eller aktiverar ett socialt plugin-program och därmed utlöser en överföring av dina data.

d) Vi använder också kvalificerade tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, marknadsföringsbyråer) för att driva, optimera och säkra våra webbplatser. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till den senare i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållande och användning av webbplatsen och dess funktioner, för strävan efter legitima intressen, för att uppfylla juridiska skyldigheter eller i den mån du har samtyckt till det. Du hittar mer information om mottagare av personuppgifter i vårt samtyckeshanteringssystem: Cookie-inställningar.

Publicerad 28 februari, 2024

5. Cookies

a) Cookies kan användas när du besöker våra webbplatser. Tekniskt sett är det så kallade HTML-cookies och liknande mjukvaruverktyg som Web/DOM-lagring eller Local Shared Objects (så kallade "Flash-cookies"), som vi kollektivt kallar cookies.

b) Cookies är små filer som lagras på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet medan du besöker en webbplats. Cookies gör det till exempel möjligt att avgöra om det redan har funnits en anslutning mellan enheten och webbplatserna; ta hänsyn till ditt föredragna språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. onlinebutik, fordonskonfigurator) eller erkänna dina användningsbaserade intressen. Cookies kan också innehålla personuppgifter.

c) Om och vilka cookies som används när du besöker våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du samtycker till användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt samtyckeshanteringssystem. Du hittar mer information och beslutsalternativ här: Cookie-inställningar 

d) Användningen av cookies beror också på inställningarna för den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är förinställda för att automatiskt acceptera vissa typer av cookies; Du kan dock vanligtvis ändra den här inställningen. Du kan när som helst radera lagrade cookies. Webb-/DOM-lagring och lokala delade objekt kan tas bort separat. Du kan ta reda på hur detta fungerar i webbläsaren eller enheten du använder i elevens manual.

e) Samtycke till, och avslag eller radering av, cookies är knutna till enheten och även till respektive webbläsare du använder. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du fatta beslut eller inställningar på olika sätt.

f) Om du bestämmer dig för att inte använda cookies eller ta bort dem kanske du inte har tillgång till alla funktioner på våra webbplatser eller enskilda funktioner kan vara begränsade.

Publicerad 28 februari, 2024

6. Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som kontrolleras av oss från att manipuleras, förloras, förstöras eller nås av obehöriga personer. Vi förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i enlighet med tekniska framsteg.

7. Hur länge lagras mina uppgifter?

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi lagrar av säkerhetsskäl, raderas efter sju dagar. Dessutom raderar vi dina personuppgifter så snart syftet för vilket de samlades in och behandlades har uppfyllts. Utöver denna tidsperiod sker datalagring endast i den utsträckning som krävs enligt lagar, förordningar eller andra lagbestämmelser som vi är föremål för. Om det inte är möjligt att radera uppgifter i enskilda fall flaggas de relevanta personuppgifterna för att begränsa deras vidare behandling.

8. Vilka rättigheter har jag?

Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

 • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
 • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
 • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
 • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

9. Kan jag invända mot behandlingen av mina personuppgifter?

Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

10. Ändringar i denna sekretesspolicy

Santander Leasing förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.